نم زن اسپری AMAD

نم زن اسپری AMAD

  • دستگاه از سه بخش ورودی بار، یونیت کنترل آب و پاشنده ها تشکیل شده است.
  • بخش ورودی بار با ورود گندم از طریق سنسور القایی، فرمان باز شدن آب را می دهد.
  • یونیت کنترل آب توسط محرک پنوماتیک (Actuature) آب را به آرامی باز کرده و توسط روتامتر مقدار جریان آب را نشان می دهد.
  • قسمت پاشنده ها آب را توسط هوای فشرده کمپرسور از نازل های مخصوص عبور داده و آن را اسپری می نمایند.
  • سیستم به روی هرگونه مارپیچ یا هم زن قابل نصب می باشد.