بوجاری نوسانی AMSPR

بوجاری نوسانی AMSPR

 دستگاه دارای دو طبقه مستقل جهت جداسازی ضایعات درشت تر و ریزتر از مواد اصلی می باشد و مواد ضمن عبور از کل سطح توری ها در طبقات فوقانی و تحتانی کاملاً تمیز می گردند.

  • در بوجاری های دو طبقه معمولی ذرات عبوری از توری فوقانی سطح کامل توری پایین را طی نمی کند و بنابراین جدایش دانه مرغی ریز از گندم سالم کامل نیست، ولی در این بوجاری ذرات ریز عبوری از توری فوقانی جمع آوری شده و سپس کل این مواد کل سطح توری پایین را طی می کند و دانه مرغی کاملاً جدا می شود.
  • حرکت دستگاه به صورت نوسانی است و دامنه لرزش در امتداد افقی بیشتر از امتداد عمودی است که در نتیجه قطعات ضایعات بلند امکان پرتاب شدن به سمت بالا و سپس عبور در جهت عمود بر توری را ندارند و سیستم پاک کنندگی به نسبت بوجاری های لرزشی بهتر است.
  • مفصل های مخصوصی ضمن ایجاد امکان حرکت نوسانی، از انتقال لرزش به شاسی دستگاه نیز جلوگیری می کنند.
  • الکتروموتور از شرکت های معتبر تهیه می شود.
  • برای جلوگیری از حرکت رامکاها هنگام کار و نیز جهت خارج نمودن راحت آنها هنگام سرویس و نگهداری، قفل های مخصوصی در کناره های دستگاه تعبیه شده است.
  • سرویس و نگهداری دستگاه و تعویض رامکاها به سهولت و راحتی انجام می گیرد.