الک کنترل AMCS

الک کنترل AMCS

ماشین الک کنترل دارای مشخصات زیر می باشد.

  • آرد قبل از بسته بندی از این الک عبور می کند تا اگر در مسیر الک به سیلوها و یا کیسه گیر، قطعه ای داخل آرد افتاده باشد، گرفته شود.
  • تیغه های پره دار مخصوصی روی روتور دوار وجود دارد که ضمن خارج کردن محصول از توری ضایعات را در داخل توری به جلو هدایت می کند.
  • حرکت روتور به گونه ای است که همواره توری تمیز باقی می ماند.