گردگیر AMDC

گردگیر AMDC

از این دستگاه جهت جدایش ناخالصی های موجود در خروجی ضایعات دستگاه سوپراتور هوا قبل از ورود به سیکلن یا فیلتر استفاده می شود و هدف جداسازی این ذرات قبل از ورود به سیکلن یا فیلتر است.

  • دستگاه کمکی متصل به خروجی هوای سوپراتور است و ناخالصی موجود در گندم قبل از ورود به فیلتر وارد این دستگاه می شود و ذرات درشت توسط حلزونی آن جدا می شود و ذرات ریز و خاک به فیلتر می روند.
  • با وجود این دستگاه، امکان تفکیک ضایعات مفید از ضایعات نامرغوب تر ورودی به فیلتر وجود دارد.
  • تخلیه دستگاه توسط یک دستگاه بارریز با الکتروگیربکس تهیه شده از شرکت های معتبر عملی می شود.