نقاله زنجیر AMCC

سوپراتور مخروطي AMCA

  • اين دستگاه براي جداسازي ذرات سبك از سنگين توسط مكش هوا به كار مي رود.
    • روتور پروانه اي داخل دستگاه كه توسط مكش هوا فعال مي شود، براي توزيع يكنواخت بار بسيار كارآيي دارد.
    • پنجره هاي بزرگي براي دستگاه تعبيه شده است تا عملكرد آن قابل مشاهده باشد.
    • لوله ورودي مواد قابل تنظيم است و ميزان مكش هوا توسط دريچه مخصوص كنترل مي شود.