الک بوجاری AMSP

الک بوجاری AMSP

به دلیل جدا نشدن کامل دانه مرغی از گندم و احتمال شکست گندم از بوجاری تا آسیاب و نیز افزوده شدن احتمالی برخی ضایعات درشت در مسیر از این دستگاه جهت جدایش ذرات از گندم قبل از ورود به بخش آسیاب استفاده می شود.

  • این دستگاه را در انتهای بخش بوجاری قبل از والس اول قرار می دهند تا ناخالصی های احتمالی و نیز خرده های گندم شکستة مسیر را قبل از ورود به آسیاب جدا کند.
  • دستگاه بر اساس نیروی گریز از مرکز حاصل از دوران وزنۀ لنگ کار می کند و مقدار لرزش قابل تنظیم است.
  • رامکاهای چوبی داخل دستگاه با ورق استیل ضدزنگ پوشش داده شده اند.

دستگاه هم روی شاسی قابل حمل می تواند نصب شود و هم می توان آن را از اسکلت ساختمان آویزان کرد.