حشره کش AMIFD

حشره کش AMIFD

از این دستگاه جهت از بین بردن تخم حشرات و لارو و حشرات ریز موجود در محصول خروجی از آسیاب، قبل از کیسه گیری و یا ذخیره سازی آرد در سیلوها استفاده می شود.

  • اگر در محصول خروجی از آسیاب، تخم حشرات و لارو و حشرات ریز موجود باشد، با استفاده از دستگاه حشره کش می توان آنها را از بین برد. این دستگاه قبل از کیسه گیری یا قبل از ذخیره سازی آرد در سیلوها به کار می رود.
  • دستگاه دارای دو عدد ورودی است و حشرات و تخم آنها را با استفاده از نیروی گریز از مرکز و فشار هوای تولید شده توسط روتور از بین می برد.
  • عملکرد دستگاه روی محصول خروجی هیچ تاثیر منفی نمی گذارد.